< TILBAGE

Vil du være med til at hjælpe bierne? – Kapitel 2


LÆRERVEJLEDNING TIL FORØB OM VILDE BIER

 

Til sidst i lærervejledningen er en indholdsfortegnelse. Alle aktiviteter er mærket i den.

 

Mål for undervisningen

Målet er, at eleverne gennem fagtekster, egne undersøgelser, iagttagelser og erfaringer samt spørgsmål lærer om vilde bier. De lærer om biernes samspil med planterne, hvor bierne sørger for bestøvning af blomsterne, og planterne sørger for biernes føde. De får herigennem en forståelse for samspillet mellem natur (bierne) og mennesker (vores mad) samt for biodiversiteten i naturen.

Forløbet afsluttes med, at eleverne skal undersøge, hvad de selv kan gøre for bierne i deres eget område. Eleverne lever i en tid med mange kriser. I dette materiale nedtones krisen for bierne ikke, men der arbejdes positivt med, at vi alle kan gøre en forskel, og at vores indsats, lille som stor, har betydning.

De mange tekster og aktiviteter er designet til at øge elevernes interesse for naturfag og deres glæde ved at færdes i naturen. Her vil forløbet give dem nye øjne at se med, fordi de med deres viden om de mange forskellige bier og deres samspil med planter, vil have mulighed for at få øje på detaljer, de ikke tidligere har været opmærksomme på.

 

Fagligt niveau

Forløbet er tilrettelagt med henblik på 5.-6. klasse, men vil også være relevant i 7. klasse.

Forløbet er en del af et undervisningsmateriale, der tilgodeser både mellemtrinnet og udskolingen. Til mellemtrinnet er der et hovedforløb om honningbier og et om vilde bier. Forløbene supplerer hinanden, og man kan med fordel arbejde med begge forløb. Til udskolingen er der et forløb om bestøvning og fødevaresikring og et om biernes produkter. De bygger ovenpå de to forløb til mellemtrinnet, men har man ikke været igennem dem, kan de også bruges selvstændigt. I begge forløb er der medtaget en kortere baggrundsviden om bier, som kan udelades, hvis eleverne allerede har arbejdet med bier på mellemtrinnet.

Emnet, ”Vilde bier”, vil nok tale til mange af eleverne, fordi de kan se bierne i deres dagligdag, når de bliver opmærksomme på dem, og fordi biernes bestøvning har betydning både for deres mad og for biodiversiteten. Mange elever vil måske også have hørt om, at bierne har det svært, inden forløbet begynder.

 

Fag

Forløbet retter sig især imod Natur/teknologi, men Håndværk og design, Billedkunst og Madkundskab inddrages også. Dansk inddrages naturligt gennem de faglige tekster.

Håndværk og design: Bihoteller.

Billedkunst: Vælg en bi.

Madkundskab: Bestøvning af afgrøder – fødemængde og fødekvalitet.

 

Formidlere

I tilknytning til undervisningsmaterialet er der uddannet formidlere, som kan formidle biernes spændende verden til børn og unge. De er biavlere med en stor viden om både bier og naturen, og det er derfor oplagt at inddrage dem i forløbet om vilde bier.

Der er mulighed for at de kan komme ud på skolerne, men endnu bedre er det, at eleverne kommer på besøg i en bigård, og ser og hører, hvordan bierne lever. Det er som oftest en meget stor oplevelse for de fleste at komme helt tæt på bierne og at høre biavlerne fortælle om bierne og arbejdet med dem.

På undervisningsmaterialets hjemmeside ligger en liste over formidlere og hvor i landet, de bor.  Man kan kontakte dem og tage en snak om, hvad de kan bidrage med i forhold til de vilde bier. Derefter kan man lave en aftale om, at de besøger skolen, eller at eleverne besøger dem.

Link til formidlere: Formidlere

 

Ordbog

Selv om man kan se meget af det, der arbejdes med, udenfor, er der mange nye ord, som kan være svære. Derfor er der oprettet en liste med svære ord, der indgår i teksten. I teksten er de svære ord understreget. Man kan se forklaringer ved at føre musen henover de understregede ord.

 

Forløbets opbygning

I starten af forløbet er der en video om vilde bier. Gennem samtale om vilde bier før og efter filmen afdækkes elevernes forhåndsviden om vilde bier, og de føres ind i emnet. Derefter præsenteres eleverne for både faglige tekster og undersøgende aktiviteter, som er tilknyttet teksterne. De foregår både ude og inde.  Gennem arbejdet hermed opnår eleverne både praktisk og teoretisk viden om bier og om, hvad biernes bestøvning betyder for deres hverdag og for naturen. Til slut i forløbet arbejder eleverne selvstændigt med, hvad de kan gøre for at hjælpe bierne gennem forbedrede forhold for dem. Sammen med læreren sætter de en ramme, hvori de kan arbejde med deres spørgsmål.

Det er en fordel at arbejde med forløbet fra kapitel 1 til 3, men det er muligt at plukke i forløbet og derved udelade enkelte områder eller opgaver.

 

Kapitel 1. Introduktion

Kapitel 1 er ganske kort. Det tjener til at afdække elevernes forhåndsviden om vilde bier, føre dem ind i emnet og til at vække deres interesse. Det indeholder en film om vilde bier og en samtale om, hvad vilde bier er, og hvad eleverne ved om dem, både før og efter at have set filmen.

 

Kapitel 2. Om bier

I dette kapitel lærer eleverne om bier, deres levevis, deres betydning for bestøvning og dermed betydning for vores mad og biodiversiteten og om biernes plads i fødekæder. De lærer også at finde ud af, om de forskellige biarter er truede eller ej, samt at forholde sig kritisk til de oplysninger, de får. De arbejder med emnerne gennem faglige tekster og gennem undersøgende aktiviteter inde eller ude.

Eleverne lærer om de tre typer bier, der findes i Danmark: Enlige bier, humlebier og honningbier. De lærer at skelne dem fra hinanden, og de lærer at skelne dem fra andre lignende insekter som hvepse og svirrefluer.

De lærer at arbejde arbejder med Den Danske Rødliste. Her lærer de at finde ud af, om en art er truet eller ej, om det er gået fremad eller tilbage for en art, og de lærer at forholde sig kritisk til brugen af den viden, de finder i Den Danske Rødliste.

De lærer om samspillet gennem bier og blomster og om biernes plads i fødekæder. Bierne bestøver blomsterne, og blomsterne giver mad til bierne. Betydningen heraf for vores mad og biodiversiteten inddrages.

 

Kapitel 3. Vil du være med til at hjælpe bierne?

I kapitel 3 arbejdes der med de trusler, bierne står overfor, og med hvad man kan gøre for at hjælpe bierne. Til slut i kapitlet arbejder eleverne med en selvstændig opgave, hvor de kan bruge den viden, de har opnået i kapitel 1, 2 og 3 til at undersøge, hvad der er behov for at gøre for bierne i deres eget område, og hvordan de selv kan være med til at forbedre forholdene for bierne i deres område. Der er også mulighed for at arbejde med at gøre deres egen skole til Bivenlig skole på Bivenlig.dk.

 

Brugerguide

Forløbet om Vilde Bier består af kapitler, emner og tekster/aktiviteter, samt en film. Kapitlerne er delt op i emner, og til hvert emne hører der flere tekster/aktiviteter. Se figur her: Biernes verden: Kapitler, emner og tekster

Man navigerer rundt i forløbet ved at klikke på boksene. Hvis man klikker på ”Tilbage” lidt under topfrisen til venstre, kommer man tilbage til der, hvor man lige er kommet fra. I stien lige under topfrisen kan man komme forskellige steder hen ved klik. Hvis man klikker på Danmarks Biavlerforenings logo øverst til venstre på siden, kommer man til forsiden.

 

Ikoner

Alle tekster og aktiviteter er mærket med et ikon.

Se betydningen af ikonerne her: Ikoner

 

Billedtekster

Når musen køres henover et billede, kommer der en billedtekst.

 

Oplæsning

Hvis man markerer en tekst, bliver den læst op.

 

Hjælp og vejledning til kapitlerne

I det følgende er der faglige kommentarer samt forslag til spørgsmål, der kan stilles til eleverne for nogle af siderne.

Kapiteloverskrifter er skrevet med store bogstaver.

Emneoverskrifter er skrevet med fed.

Tekst/aktivitetsoverskrifter er skrevet med fed og kursiv.

 

KAPITEL 1. OM BIER

Emne: Hvad ved I om vilde bier?

Forløbet indledes med en snak om, hvad eleverne i forvejen ved om vilde bier. Derefter ser de en film om vilde bier, og så taler man igen om, hvad de ved om vilde bier. Her er forslag til spørgsmål. Svar til nogle af dem er givet under ”Hvad ved I om vilde bier 2?”.

 

Hvad ved I om vilde bier 1?

Forslag til spørgsmål:

Hvor mange forskellige bier har vi i Danmark?

Kender I nogen af dem?

Hvordan ser de ud?

Hvordan lever de?

Hvad lever de af?

Hvor lever de?

Har I set nogen?

 

Hvad ved I om vilde bier 2?

Forslag til spørgsmål:

Hvor mange forskellige bier har vi i Danmark? (ca 300)

Kender I nogen af dem?

Hvordan ser de ud?

Hvordan lever de? (Se levevis for enlige bier og humlebier her: Enlige bier og Humlebier )  

Hvad lever de af? (af nektar og pollen fra blomsterne, nogle få arter af olie og pollen fra blomsterne)

Hvor lever de? (de bor i gange eller i hulrum i jorden eller over jorden.)

Har I set nogen?

Hvilke typer bier så I i filmen? (enlige bier og humlebier)

 

Emne: Bier og andre insekter? Kan du se forskel?

Ikke nogen forslag

 

Emne: Hvilke bier kan du støde på udenfor?

Vælg en bi

Man kan finde oplysninger om biarter på naturbasen.dk.

Man kan finde oplysninger om nogle af de slægter, bierne tilhører, på Wikipedia. F.eks. om humlebier og jordbier. Slægtsbeskrivelsen fortæller også noget om, hvordan arterne lever.

Udover de forslag til præsentation nævnt i opgaven, kan eleverne tegne efter billede i stereolup.

 

Emne: Den Danske Rødliste

Den Danske Rødliste. Mere fakta.

Når man taler om rødlistede arter, mener man alle arter undtagen de livskraftige (LC), de ikke relevante (NA) og dem, der ikke er vurderet (NE).

 • LC: Livskraftige.
 • NT: Næsten truet: En art er tæt på at opfylde kriterierne for kritisk truet, truet eller sårbar.
 • VU: Sårbar: Den er hverken truet eller kritisk truet, men der er alligevel en stor risiko for, at den vil uddø i den vilde natur.
 • EN: Truet: Den er ikke kritisk truet, men der er alligevel en meget stor risiko for, at den vil uddø i den vilde natur.
 • CR: Kritisk truet: Der er en ekstremt høj risiko for, at den vil uddø i den vilde natur.
 • RE: Regionalt uddød: Når det er hævet over enhver rimelig tvivl, at det sidste individ, som havde en reel mulighed for reproduktion indenfor landets (regionens) grænser, er dødt eller forsvundet fra landet (regionen).
 • DD: Utilstrækkelige data: Der er ikke tilstrækkelige informationer til at foretage en vurdering af risikoen at en art vil uddø.
 • NA: Ikke relevant. Det kan dreje sig om indførte arter, arter under etablering (dvs. at en art har været i landet i mindre end 10 år) eller arter, der kun findes i form af strejfende individer.
 • NE: Ikke vurderet. En art henføres til kategorien ikke vurderet, hvis der ikke er foretaget en vurdering af den.

 

Den danske Rødliste 1. Humlebiernes udvikling

Eleverne kan hente en liste over alle humlebier i DK i rødlisten fra 2019.

Hvis de går ind under de enkelte humlebiarter, kan de læse, om de er gået frem eller tilbage, eller om de er stabile.

De kan gøre det samme for alle de andre biarter, men det er et stort arbejde. Derfor er humlebierne, hvor der i alt er registreret 29 arter, udvalgt. Hvis man skal se p det samme for de enlige bier, vil det være meget tidskrævende, medmindre, man udvælger nogle arter.

Hvis klassen deles op i grupper, kan de undersøge spørgsmålene for et mindre antal humlebiarter, og så kan oplysninger for alle 29 arter samles bagefter og bruges i det videre arbejde.

Nogle rødlistede humlebiarter har tidligere været almindelige. Hvorfor tror I, de nu er rødlistede? (Habitatændringer, klimaforandringer, mangel på blomster, mangel på redepladser…..)

Birne er især truet af habitatændinger, der har betydet, at de har færre og dårligere levesteder end tidligere. Det er blevet sværere for dem at finde føde og steder at bygge rede. De er også truet af brugen af pesticider. Det gælder ikke kun pesticider, der slår dem ihjel eller svækker dem, det gælder også ukrudtsmidler, der fjerner blomster og dermed deres føde.

 

Emne: Du har sikkert gavn af bier hver dag – Bestøvning

Spørg evt. klassen hvad de ved om bestøvning, inden I går i gang.

 

Bestøvning af afgrøder – fødemængde og fødekvalitet

Snak evt. med eleverne om:

 • Hvilken slags mad man kan lave, hvis der ikke var bier (så fødevarerne på tegningen ikke længere kan fås, eller så de bliver meget dyre, så det er svært at købe dem)?
 • Hvor mange af fødevarerne på figuren, de har med i deres madpakke?
 • Hvor mange af fødevarerne på tegningen de har spist i løbet af den sidste uge?
 • Foreslå at man i madkundskab laver mad uden fødevarerne på tegningen.

 

Bestøvning af vilde planter

Bierne er fuldstændig afgørende for en stor biodiversitet, fordi mange af planterne har brug for deres bestøvning for at formere sig.

Andre insekter vil kunne bestøve nogle af planterne, men langt fra alle. De vil heller ikke være lige så gode til det.

 

Bestøvning-undersøgelse

Æbleblomster er gode at bruge. Der kommer ikke nogen æbler, hvis blomsterne ikke bestøves af bier.

Tyl er godt at bruge til poser, fordi der kan komme luft igennem dem samtidig med, at bier ikke kan komme igennem. Man kan også bruge papirsposer.

Det vil være fint at bruge flere forskellige par af blomster. Mange af de dækkede blomster vil ikke give frø eller frugt (de fremmedbestøvede), nogle vil give nogle frø eller frugter, men mindre end de udækkede (kan selvbestøves, men har gavn af biernes bestøvning) og nogle vil give lige så meget som de der ikke er dækkede (selvbestøvende, ikke gavn af bibestøvning)

 

Emne: Fødekæde-hvad betyder bierne?

Fødekæde-hvad betyder bierne 1?

Klippe/klistre opgave.

Børnene skal klippe planter og dyr fra “Fødekæde-biernes betydning” ud og bruge dem i fødekæder og fødenet.

Børnene skal lægge dem i fødekæder og fødenet.

Forslag til fødekæder med bier:

 • Blomster-bier-frøer-hugorm-pindsvin-ræv eller skovmår
 • Blomster-bier-frøer-hugorm-huskat
 • Blomster-humlebi-musvit-spurvehøg

 

KAPITEL 2. VIL DU VÆRE MED TIL AT HJÆLPE BIERNE?

Emne: Færre vilde bier-hvorfor?

Hvorfor har bierne det svært?

Efter, at man har læst teksten, kan man gå en tur på skolens område og se, hvor der er plads til bierne.

Hvor langt er der mellem områderne?

Hvor langt er 100 m?

På hvor stor en del af skolens frie areal kan bierne leve?

 

Pesticider 1 – stil spørgsmål

Forslag til spørgsmål:

Bruger de pesticider?

Hvad bruger de dem til?

Hvilke pesticider har de stående?

Er de nødvendige, eller kan man klare sig uden?

Er nogle af pesticiderne farlige for bierne?

 

Emne: Løsninger

Opgave. Hvordan vil I hjælpe de vilde bier?

Forslag til spørgsmål:

Man kan spørge eleverne, hvilke bier, de hjælper.

Hjælper de alle slags bier?

 • Enlige bier
 • Humlebier
 • Generalister
 • Specialister
 • Bier med lang tunge
 • Bier med kort tunge

Er deres område stort nok til at hjælpe alle slags bier?

 

Frøbomber til bierne

Hvilke frø er gode til bier?

Hvilke frø sås hvornår?

Hvordan kan alle tre typer bier tilgodeses-valg af frø.

Frøene kan sås om efteråret, og så kan man komme tilbage til blomsterne om foråret

 

 

Indholdsfortegnelse

* Alle sider mærket med *  er aktiviteter.

 

KAPITEL 1. OM BIER

Hvad ved I om vilde bier?

 • Hvad ved I om vilde bier 1?*
 • Hvad ved I om vilde bier 2?*

Bier og andre insekter. Kan du se forskel?

 • Bier og andre insekter?

Hvilke bier, kan du støde på udenfor?

 • Bierne henter deres føde i blomsterne
 • Fra æg til voksen
 • Enlige bier
 • Specialister og generalister
 • Humlebier
 • Honningbier
 • Vælg en bi*
 • Bier udenfor*

Den danske Rødliste

 • Den danske Rødliste
 • Den danske Rødliste
 • Rødliste 1. Humlebiernes udvikling
 • Rødliste 2. Jeres bi

Du har sikkert gavn af bier hver dag – bestøvning

 • Bier og planter hjælper hinanden
 • Hvad er bestøvning
 • Afgrøder – mængde og kvalitet*
 • Bestøvning – undersøgelse*
 • Bestøvning af vilde planter*

Fødekæde-hvad betyder bierne?

 • Fødekæde
 • Fødekæde-hvad betyder bierne 1? *
 • Fødekæde-hvad betyder bierne  2?*

 

KAPITEL 2. VIL DU VÆRE MED TIL AT HJÆLPE BIERNE?

Færre vilde bier – hvorfor?

 • Hvorfor har bierne det svært?
 • Pesticider
 • Pesticider 1 – stil spørgsmål*
 • Pesticider 2 – undersøg*

Løsninger

 • Så og plant bivenligt
 • Klip bivenligt
 • Skab bivenlig plads
 • Stil spørgsmål*
 • Hvordan vil I hjælpe de vilde bier?*
 • Bliv Bivenlig*
 • Bihoteller*
 • Frøbomber*

 

MATERIALER TIL FORLØB OM VILDE BIER

Materialebehov angives først samlet for hele forløbet og derefter per kapitel. Er der materiale, man ikke kan få fat i, kan man udelade enkelte opgaver. Man kan sagtnes få stort udbytte af det øvrige materiale.

 

Samlet

 •  Område med blomster. Det kan være i en kirkegård, park, have, grøftekant, blomstrende plæne, areal ved skolen, mark osv.
 • Notesbog
 •  Blomstrende planter. Det kan være på urter, buske eller træer
 •  Små poser til at dække blomster med
 •  Saks
 •  Printer
 • Kridt til at tegne med udenfor

 

Hjemmeopgave med forældre eller andre voksne

 • Byggemarked, havecenter, planteskole, eller et andet sted, hvor der sælges pesticider.

 

Bihotel

 • Bambuspinde med indvendig diameter på 4-10 mm i diameter. 6-9 mm er bedst.
 • Sav
 • Sandpapir
 • Strips
 • Evt. træ
 • Til frøbomber:
 • Muldjord
 • Ler, lerpulver eller jord med et højt lerindhold
 • Blomsterfrø
 • Vand

 

Kapitel 1

 • Ingen

 

Kapitel 2

 •  Område med blomster. Det kan være i en kirkegård, park, have, grøftekant, blomstrende plæne, areal ved skolen, mark osv.
 • Notesbog
 • Blomstrende planter. Det kan være på urter, buske eller træer
 • Små poser til at dække blomster med
 • Saks
 • Kridt til at tegne med udenfor.

 

Kapitel 3

Bihotel

 • Bambuspinde med indvendig diameter på 4-10 mm i diameter. 6-9 mm er bedst.
 • Sav
 • Sandpapir
 • Strips
 • Evt. træ

 

Frøbomber

 • Muldjord
 • Ler, lerpulver eller jord med et højt lerindhold
 • Blomsterfrø
 • Vand

 

Hjemmeopgave med forældre eller andre voksne

 • Byggemarked, havecenter, planteskole, eller et andet sted, hvor der sælges pesticider.

 

 

 

Fælles mål til forløb om Vilde bier

 

6. kl.

 

Natur/teknologi  

Undersøgelser i naturfag: Eleven kan designe enkle undersøgelser.

Perspektivering: Eleven har viden om produktioners afhængighed og påvirkning af naturgrundlaget.

Modellering: Eleven har viden om forsyningsproduktion.

Kommunikation: Eleven kan argumentere om enkle forhold inden for natur og teknologi.